Besuch vum Kleeschen

Méindes de 5. Dezember 2016 wor de Kleeschen op Besuch an der Schoul.