verschidde sinn, zesumme léieren

Dëse Projet, deen an eiser Schoul an an eiser Maison Relais an all de Cyclen dëst an nächst Schouljoer duerchgeféiert gëtt, soll et de Kanner erméiglechen, Behënnerunge besser kennen ze léieren an hirer Angscht a falsche Virstellungen entgéintzewierken.

Mir schaffen zesummen mat villen Associatiounen, déi mir iwwert Info-Handicap ugi kruten.

Weider Detailer vum Verlaf vum Projet wärte mir iech op dëser Platz matdeelen.